بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

عملیات خاکبرداری دستی

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

پی ریزی

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

آرماتور بندی

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

قالب بندی

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

جدول کشی

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

کف سازی

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

عملیات نصب

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

Double-Tee

بنای یادمان شهید گمنام پالایشگاه نفت تبریز

تکمیل عملیات نصب