عمران واژه | خط تولید چند منظوره آسفالت سرد،بیس میکس، بتن غلطکی

دستگاه چند منظوره برای تولید :

آسفالت سرد

– بیس میکس راهسازی و راه آهن

-بتن غلطکی

بتن تر و خشک

خط تولید چند منظوره آسفالت سرد- بیس میکس- بتن غلطکی – بتن تر و خشک

خط تولید چند منظوره آسفالت سرد،بیس میکس، بتن غلطکی(RCC)
خط تولید چند منظوره آسفالت سرد،بیس میکس، بتن غلطکی(RCC)