جهت مشاهده فایل تائیدیه روی لینک زیر کلیک نمایید

 اين نوع سقف در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن مورد بررسي قرار گرفته و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه شده مجاز است.

٤-٦- سقف‌ دالهاي نیمه‌ پیش‌ساخته‌ بتن‌ مسلح‌ Double Tee با بتن‌ رویه‌

دالهاي نیمه‌ پیش‌ساخته‌ بتن‌ مسلح‌ Double Tee همانطور که‌ از نام آنها مشخص‌ است‌ و در شکل‌ نیز ملاحظه‌ می‌شود از یک‌ جفت‌ تیر T

شکل‌ تشکیل‌ شدهاند. این‌ سقف‌ها به‌ صورت پیش‌ساخته‌ در کارخانه‌ تولید شده و به‌ محل‌ اجراي پروژه انتقال می‌یابند. استفاده از این‌ دالهاي نیمه‌ پیش‌ساخته‌ به‌ علت‌ حذف مراحل‌ مربوط به‌ قالبندي و دوره انتظار به‌ مقاومت‌ رسیدن بتن‌، می‌ تواند موجب‌ افزایش‌ سرعت‌ اجراي سقف‌ شود. رفتار سیستم‌ سقف‌ دالهاي نیمه‌ پیشساخته‌ بتن‌ مسلح‌ Double tee مشابه‌ سقف‌هاي دال یک‌ طرفه‌ بوده و از این‌ رو از نظر سازهاي داراي عملکرد شناخته‌ شده می‌باشند. اما مشابه‌ دیگر سیستم‌ها پیش‌ساخته‌ لازم است‌ در اتصال این‌ قطعات به‌ سیستم‌ باربر جانبی‌ و همچنین‌ به‌ یکدیگر تمهیدات لازم اندیشیده شود. از این‌ رو به‌ منظور تامین‌ صلبیت‌ و همچنین‌ رفتار یکپارچه‌ در این‌ سیستم‌ لازم است‌ بتن‌ رویه‌ اجرا شود. این‌ سقف‌ها در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ و استفاده از آن در محدوده الزامات ارائه‌ شده مجاز است‌.

الزامات سقف‌ دالهاي نیمه‌ پیش‌ساخته‌ بتن‌ مسلح‌ Double Tee با بتن‌ رویه‌

١- رفتار سیستم‌ سقف‌ دالهاي نیمه‌ پیش‌ساخته‌ بتن‌ مسلح‌ Double Tee مشابه‌ سقف‌هاي دال یک‌ طرفه‌ می‌باشد. در طراحی‌ و اجراي این‌ سیستم‌ باید، صلبیت‌ و یکپارچگی‌ سقف‌ با ارائه‌ محاسبات کافی‌صرفاU به‌ کمک‌ اجراي بتن‌ رویه‌ تامین‌ شود.

٢- در این‌ سیستم‌، به‌ منظور تامین‌ یکپارچگی‌ در دیافراگم‌ سقف‌ و همچنین‌ تحمل‌ عکس‌العمل‌ ناشی‌ از تیرچه‌ها، می‌بایست‌ در پیرامون سقف‌، تیرهاي پیرامونی‌ طراحی‌ و اجرا شوند. همچنین‌ در محل‌ اتصال دال نیمه‌ پیش‌ساخته‌ به‌ تیر پیرامونی‌، لازم است‌، میلگردهاي تامین‌کننده یکپارچگی‌ اعضا به‌ طور مناسب‌ طراحی‌ و اجرا شوند.

٣- استفاده از این‌ سیستم‌ با توجه‌ به‌ دو بند فوق، در کلیه‌ پهنه‌هاي لرزه خیزي ایران بلامانع‌ است‌.

٤- لازم است‌ یکپارچگی‌ و کفایت‌ اتصال دال بتن‌ مسلح‌ به‌ عضو باربر جانبی‌ با ارائه‌ محاسبات مناسب‌ در طراحی‌ و اجرا تامین‌ شود.

٥- چنانچه‌ در طراحی‌ها از عملکرد مرکب‌ بتن‌ رویه‌ و دال نیمه‌ پیش‌ساخته‌ استفاده می‌شود، لازم است‌ زائدههاي برشی‌ براي انتقال برش ناشی‌ خمش‌، بین‌ بتن‌ رویه‌ و Double Tee پیش‌ ساخته‌ طراحی‌ و اجرا شوند.

٦- ضوابط‌ مربوط به‌ حداکثر ابعاد بازشوها و همچنین‌ تمهیدات لازم در اطراف بازشوها از نظر طراحی‌ و اجراي تیرچه‌ پیرامونی‌، باید مطابق‌ راهنماي طراحی‌ PCI انجام شود.

٧- ضوابط‌ طراحی‌ و کنترل سقف‌ دالهاي نیمه‌ پیش‌ساخته‌ بتن‌ مسلح‌ Double Tee، باید بر اساس آیین‌نامه‌ ACI 318 و مبحث‌ نهم‌ مقررات ملی‌ ساختمان انجام شود.

٨- جزئیات ساخت‌، حمل‌ و نصب‌ اعضا و اتصالات قطعات پیش‌-

ساخته‌ باید مطابق‌ آخرین‌ ویرایش‌ آیین‌نامه‌ ACI318 و راهنماي طراحی‌PCI انجام شود.

٩- رعایت‌ تمهیدات لازم متناسب‌ با شرایط‌ اقلیمی‌ و محیط‌هاي خورنده ایران الزامی‌ است‌.

١٠- رعایت‌ الزامات مبحث‌ نوزدهم‌ مقررات ملی‌ ساختمان، جهت‌ صرفه‌ جویی‌ در مصرف انرژي الزامی‌ است‌.

١١- رعایت‌ مبحث‌ سوم مقررات ملی‌ ساختمان در خصوص حفاظت‌ ساختمانها در برابر حریق‌ و همچنین‌ الزامات نشریه‌ شماره ٤٤٤

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن‌ مربوط به‌ مقاومت‌ جدارهها در مقابل‌ حریق‌ با در نظر گرفتن‌ تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربري و وظیفه‌ عملکردي عنصر ساختمانی‌ ضروري است‌.

١٢- صدابندي هوابرد و کوبه‌اي سقف‌ بین‌ طبقات می‌ بایست‌ مطابق‌ مبحث‌ هجدهم‌ مقررات ملی‌ ساختمان تامین‌ شود.

١٣- اخذ گواهینامه‌ فنی‌ براي محصول تولیدي، پس‌ از راه اندازي خط‌ تولید کارخانه‌، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن‌ الزامی‌ است‌.