عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک

عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک: مطالعه تجربی و عددی در این مطالعه، چهار نمونه ستون پل در مقیاس یک سوم  به دو صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها