دیافراگم های بتنی پیش ساخته برای کاربری های با خطر لرزه ای زیاد

1-Untopped Precast Concrete Diaphragms in High-Seismic Applications

دیافراگم های بتنی پیش ساخته برای کاربری های با خطر لرزه ای زیاد

اطلاعات بیشتر …

رفتار اتصالات بال های دبل تی تحت بارهای یک جهته و رفت و برگشتی درون صفحه ای

Behavior of Double-Tee Flange Connectors Subjected to In-Plane Monotonic and Reversed Cyclic Loads

رفتار اتصالات بال های دبل تی تحت بارهای یک جهته و رفت و برگشتی درون صفحه ای

اطلاعات بیشتر …

مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته

Stress Transfer Mechanism of Socket Base Connections

مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته

اطلاعات بیشتر …

عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک

Seismic Performance of Precast Bridge Columns with Socket and Pocket Connections Based on Quasi-Static Cyclic Tests Experimental and Numerical Study

عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک

اطلاعات بیشتر …