عملکرد لرزه ای ستون های پل پیش ساخته با اتصالات سوکتی و پاکتی بر اساس آزمایش های رفت و برگشتی شبه استاتیک: مطالعه تجربی و عددی

در این مطالعه، چهار نمونه ستون پل در مقیاس یک سوم  به دو صورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها شامل دو ستون درجا ریخته شده بعنوان بنچ مارک و دو ستون پیش ساخته برای مطالعه اتصالات سوکتی و پاکتی می باشند.

ستون های پیش ساخته بر اساس کاربرد عملی بعنوان مسیرهای عبوری پیش ساخته شهری در شانگهای، چین طراحی شده اند. بنابراین، این مطالعه به بررسی و تایید عملکرد لرزه ای این نوع اتصال پرداخته است. بر اساس نتایج آزمایش رفتار هیسترتیک و شاخص های استخراج شده، هر دو ستون با اتصالات سوکتی و پاکتی عملکرد لرزه ای معادل با نمونه بنچ مارک درجا ریز خود را نشان داده اند. تفاوت بین ستون های پیش ساخته و درجا برای همه شاخص ها 15٪  بود، و مکانیسم توسعه خرابی و شکست نیز مشابه بود. مدل‌های المان محدود با تحلیلگر جابجایی (DIANA) تولید و با داده‌های آزمون، کالیبره شدند. رفتار باند-لغزش با المان مسلح شده توکار، ترک‌خوردگی بتن با نرم شدگی کششی و غیرخطی بودن مصالح در نظر گرفته شد. تحت آنالیز پوش آور یک جهته، منحنی‌های بار-جابجایی با منحنی‌های بک بورن حاصل از نتایج آزمایش مطابقت خوبی داشتند.

Seismic Performance of Precast Bridge Columns with Socket and Pocket Connections Based on Quasi-Static Cyclic Tests Experimental and Numerical Study