جهت مشاهده فایل تائیدیه روی لینک زیر کلیک نمایید

این سيستم سازه اي در مركز تحقيقات راه و ساختمان و مسكن، مورد ارزيابي قرار گرفته و كاربرد آن، در حيطه الزامات ارائه شده، مجاز ميباشد.

٢-٣- قاب هاي بتن‌ مسلح‌ پیش‌ ساخته‌ با دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا

٢-٣-١- سیستم‌ قاب ساختمانی‌ ساده بتن‌ مسلح‌ با ستون پیش‌ ساخته‌، تیر نیمه‌ پیش‌ ساخته‌، سقف‌ هالوکور و دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا

در این‌ سیستم‌ ساختمانی‌، ستونها تا حداکثر ٣ طبقه‌ به‌ صورت پیش‌ساخته‌، تیرها به‌ صورت نیمه‌پیش‌ساخته‌ و سقف‌ها از نوع مجوف (Hollow core) هستند. در این‌ سیستم‌ از قابهاي ساختمانی‌ ساده براي باربري ثقلی‌ و از دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا براي باربري جانبی‌ سازه استفاده می‌شود. در راستاي اطمینان از کفایت‌ پی‌ سازه در تحمل‌ بارهاي وارده، از شالوده بتن‌ مسلح‌ درجا استفاده می‌شود. در مواردي که‌ ستون تحت‌ نیروي کششی‌ قرار نگیرد، می‌توان از گزینه‌ اتصال گلدانی‌ نیز استفاده نمود. به‌ منظور اتصال ستونهاي پیش‌ساخته‌ به‌ فونداسیون سازه لازم است‌ تمهیداتی‌ در انتهاي ستونهاي پیش‌ساخته‌ در نظر گرفته‌ شود. در این‌ سیستم‌ این‌ اتصال به‌ کمک‌ ورقهاي پايستون و میل‌ مهارهاي فولادي انجام می‌شود. از جمله‌ موارد حائز اهمیت‌ در سیستم‌هاي بتنی‌ پیش‌ساخته‌ تامین‌ یکپارچگی‌ سازه و اجراي صحیح‌ و دقیق‌ اتصالات می‌باشد. از این‌ رو در این‌ سیستم‌ به‌ منظور تامین‌ یکپارچگی‌ و صلبیت‌ لازم در دیافراگم‌ سقف‌، باید در محل‌ اتصال پانل‌هاي سقف‌ پیش‌ساخته‌ به‌ تیر نیمه‌ پیش‌ساخته‌ و همچنین‌ اتصال ساده تیر نیمه‌ پیش‌ساخته‌ به‌ ستون پیش‌ساخته‌، میلگردهاي تامین‌کننده یکپارچگی‌ اعضا، به‌ طور مناسب‌ طراحی‌ و اجرا شوند. در این‌ سیستم‌، اتصال تیرها به‌ ستونها از نوع اتصال ساده نشیمن‌ می‌باشد، که‌ با جوش دادن پلیت‌ تعبیه‌ شده روي کربل‌ ستون به‌ نبشی‌ تعبیه‌ شده در قسمت‌ نشیمن‌ تیر نیمه‌ پیش‌ساخته‌ محقق‌ می‌شود. به‌ منظور تامین‌ یکپارچگی‌ و افزایش‌ درجه‌ نامعینی‌ سیستم‌ و ممانعت‌ از بروز مودهاي خرابی‌ پیش‌رونده، خاموتهاي انتظار در روي تیرها تعبیه‌ شده است‌ تا در محل‌ نشیمن‌ تیر روي ستون، با عبور دادن آرماتورهاي منفی‌ از داخل‌ خاموتهاي مذکور و سوراخهاي تعبیه‌ شده در داخل‌ ستون، یکپارچگی‌ بین‌ ستون و تیر تامین‌ شود. این‌ سیستم‌ سازهاي در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن‌، مورد ارزیابی‌ قرار گرفته‌ و کاربرد آن، در حیطه‌ الزامات ارائه‌ شده، مجاز می‌باشد.

الزامات سیستم‌ قاب ساختمانی‌ ساده بتن‌ مسلح‌ با ستون پیش‌ ساخته‌، تیر نیمه‌ پیش‌ ساخته‌، سقف‌ هالوکور و دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا

١- اجراي این‌ سیتم‌ به‌ عنوان قاب ساختمانی‌ ساده بتن‌ مسلح‌ پیش‌ساخته‌ به‌ همراه دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ متوسط‌ درجا، در کلیه‌ پهنه‌هاي لرزهخیزي ایران بر اساس آخرین‌ ویرایش‌ استاندارد ٢٨٠٠ ایران بلامانع‌ است‌.

٢-استفاده از این‌ سیستم‌ به‌ عنوان قاب ساختمانی‌ ساده بتن‌ مسلح‌ پیش‌ساخته‌ به‌ همراه دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ معمولی‌، فقط‌ در مناطق‌ با پهنه‌بندي لرزهخیزي کم‌ و متوسط‌ مجاز می‌باشد.

٣- بارگذاري ثقلی‌ و لرزهاي سیستم‌ به‌ ترتیب‌ باید براساس آخرین‌ ویرایش‌ مبحث‌ ششم‌ مقررات ملی‌ ساختمان و استاندارد ٢٨٠٠ اعمال شود.

٤- طراحی‌، ساخت‌، نصب‌ اعضا و اتصالات قطعات پیش‌ساخته‌ بر اساس آیین‌نامه‌ ACI 318-08 و راهنماي طراحی‌ PCI-04 و ویرایش‌هاي بعد از آن الزامی‌ است‌.

٥-رعایت‌ ضوابط‌ شکل‌پذیري، مطابق‌ فصل‌ ٢١ آیین‌نامه‌ ACI 318-08 یا مبحث‌ نهم‌ مقررات ملی‌ ساختمان براي دیوارهاي برشی‌ بتن‌ مسلح‌ متوسط‌ درجا الزامی‌ می‌باشد.

٦-به‌ منظور تامین‌ یکپارچگی‌ در دیافراگم‌ سقف‌، لازم است‌ در محل‌ اتصال پانل‌هاي سقف‌ پیش‌ساخته‌ به‌ تیر نیمه‌ پیش‌ساخته‌ و همچنین‌ اتصال ساده تیر نیمه‌ پیش‌ساخته‌ به‌ ستون پیش‌ساخته‌، میلگردهاي تامین‌کننده یکپارچگی‌ اعضا در محل‌ اتصال به‌ طور مناسب‌ طراحی‌ و اجرا شوند. بدیهی‌ است‌ کلیه‌ اعضاي اتصال در این‌ نواحی‌ باید مقاومت‌ کافی‌ را در برابر تلاشهاي حاصل‌ از میلگردهاي یکپارچگی‌ مذکور داشته‌ باشند.

٧-طراحی‌ و اجراي میل‌مهارهاي سقفی‌ مناسب‌ در محل‌ اتصال اعضاي پانلی‌ سقف‌ پیش‌ساخته‌ به‌ یکدیگر و همچنین‌ اجراي تیرچه‌ در پیرامون بازشوها، الزامی‌ است‌.

٨-ضروري است‌ اجزاي مرزي در لبه‌هاي دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا، صرفا` به‌ صورت درجا اجرا شوند.

٩- لازم است‌ یکپارچگی‌ اتصال سقف‌ پیش‌ساخته‌ به‌ دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا با ارائه‌ محاسبات مناسب‌، در طراحی‌ و اجرا تامین‌ شود.

١٠- تامین‌ اتصال قاب پیش‌ساخته‌ ساده ساختمانی‌ به‌ دیوار برشی‌ بتن‌ مسلح‌ درجا، از طریق‌ اتصال تیرهاي هم‌ امتداد دیوار برشی‌، با المان مرزي درجا صورت گیرد.

١١-منظم‌ بودن ساختمان در پلان و ارتفاع الزامی‌ است‌.

١٢- شالوده بتن‌ مسلح‌ در این‌ سیستم‌ باید به‌ صورت بتن‌ درجا و اتصال ستون پیش‌ساخته‌ به‌ شالوده نیز با جزئیات اتصالی‌ مناسب‌ نظیر استفاده از صفحه‌ پاي ستون و میل‌مهار فولادي طراحی‌ و اجرا شود. در مواردیکه‌ ستون تحت‌ نیروي کششی‌ قرار نگیرد، با ارائه‌ محاسبات مناسب‌، استفاده از گزینه‌ اتصال گلدانی‌ بلا مانع‌ می‌باشد.

١٣- وصله‌ ستونهاي بتن‌ مسلح‌ پیش‌ساخته‌ باید در محلی‌ که‌ تلاشهاي اعمالی‌ به‌ حداقل‌ می‌رسند، انجام گیرد. همچنین‌ در طراحی‌ وصله‌ ستون و اتصال پاي ستون، در نظر گرفتن‌ حداقل‌ مقاومت‌ کششی‌ مقطع‌ مطابق‌ راهنماي طراحی‌ PCI-04 ضروري است‌.

١٤- در کلیه‌ اتصالات خشک‌، رعایت‌ ضوابط‌ و مقررات مربوط به‌ طراحی‌ اجزاي اتصال و مشخصات فنی‌ جوشکاريهاي مربوطه‌ منطبق‌ بر ضوابط‌ و مقررات آیین‌نامه‌هاي AWS و AISC وASCE 07 الزامی‌ می‌باشد.

١٥- رعایت‌ تمهیدات لازم متناسب‌ با شرایط‌ مختلف‌ اقلیمی‌ و محیط‌هاي خورنده ایران الزامی‌ است‌.

١٦- اخذ گواهینامه‌ فنی‌ براي محصول تولیدي، پس‌ از راه اندازي خط‌ تولید کارخانه‌، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن‌ الزامی‌ است‌.