مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته

مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته هدف از این مطالعه ارائه روش طراحی منطقی و جزئیات اتصال برای اتصالات پایه سوکتی ستون به فونداسیون برای ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله است. آزمایش‌های بارگذاری چرخه‌ای بر روی نمونه‌های مدل با مقیاس یک دوم برای بررسی