سقف دابل تی پیش ساخته

سقف دابل تی |شرکت عمران واژه تبریز دال بتنی پیش ساختــه دابـل تـی بصورت پیش تنیده در کارخـانـه تولید و به محـل پـروژه انتقـال داده میشود. سقـف های دابـل تـی ( Double Tee ) المـان سازه‌ای باربر است که از اتصـال دو عدد تیر تی شکل به یکدیگر ایجادمی‌شود. ایـن المـان با داشتـن بـال‌های