خط تولید قطعات بتنی بصورت پیوسته

اسلیپ فرمر SLIPFORMER شرکت عمران واژه، اُواکو

-سقف پیش تنیده هالوکور

-تیرچه بتنی پیش تنیده

-دیوار سنگین و سبک ابنیه و محوطه