مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته

هدف از این مطالعه ارائه روش طراحی منطقی و جزئیات اتصال برای اتصالات پایه سوکتی ستون به فونداسیون برای ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله است. آزمایش‌های بارگذاری چرخه‌ای بر روی نمونه‌های مدل با مقیاس یک دوم برای بررسی رفتار ساختاری اتصالات پایه سوکتی انجام شد. از نتایج حاصل از مشاهدات تجربی، مدل‌سازی مکانیسم انتقال نیروی حاصل از اتصالات پایه سوکتی نیز انجام شد. در نهایت، یک روش طراحی عملی جزئیات اتصال برای پایه سوکتی با استفاده از مدل فوق پیشنهاد شد.

مکانیسم انتقال تنش اتصالات پایه سوکتی با ستون های بتنی پیش ساخته