لینک و فایل تائیدیه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی برای دبل تی و هالوکور و سیستم ستون و تیر پیش ساخته و سقف هالوکور‎

سقف دابل تی

Double-Tee

سقف دابل تی

اطلاعات بیشتر

سقف هالوکور

Hollow_Core

سقف هالوکور

اطلاعات بیشتر

سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با ستون پیش‌ساخته

Simple reinforced concrete building frame system with prefabricated columns

سیستم قاب ساختمانی ساده بتن مسلح با ستون پیش‌ساخته

اطلاعات بیشتر